Regulamin hotelu

REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§ 1

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe.Doba trwa od godz.14.00 w dzień przyjazdu do godz. 11.00 w dzień wyjazdu.
2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§ 2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okresem wskazanym w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 3

1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
2. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.
3. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

§ 4

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi pracownikom hotelu niezwłoczną reakcję.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
b. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu.
c. Profesjonalną i uprzejma obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu
d. Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie
e. Sprawną pod względem technicznym usługę. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby – w miarę możliwości – zmienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 5

1. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a. udzielanie informacji związanych z pobytem i z podróżą,
b. budzenie o wyznaczonej porze,
c. przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w skrytkach
depozytowych, w czasie pobytu gościa w hotelu,
d. przechowywanie bagażu – hotel może odmówić:
przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa
przyjęcia na przechowanie rzeczy nie mających cech bagażu osobistego

§ 6

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, w zakresie określonym przepisami art. 846-851 Kodeksu Cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelowa o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 7

1. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie.

§ 8

1. Hotel nie ponosi odpowiedzialno0ści za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

§ 9

1. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej lub do żądania płatności z “góry” za pobyt, w przypadku gości będących w Hotelu po raz pierwszy. W momencie odmowy Recepcjonista ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju.

2. Recepcjonista ma prawo prosić Gościa hotelowego o uregulowanie rachunku wcześniej niż przy wyjeździe, w przypadku gdy rachunek przekracza kwotę 1000zł brutto.

3. Wpłacone zadatki na poczet rezerwacji nie podlegają zwrotom.

§ 10

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które naruszają tę zasadę.

§ 11

1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata 150zł netto.
2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających osób.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§ 12

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym, będą odesłane na adres przez gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.